Comitato Tecnico

Lorenzo Trainelli

Coordinatore
Lombardia, Cesano Maderno (MB)

Budo Praticati: Aikido, SMR Jodo, TSKSR, RSR Iaijutsu, MSR Iaido

Aikido, VI Dan Aikikai
SMR Jodo, Menkyo Kaiden
Tenshinsho-den Katori Shinto-Ryu, Mokuroku
RSR Iaijutsu IV Dan, Jun-shidoin
MSR Iaido, III Dan, FEI Kuden

CV (EJF website)
CV (Mutokukai Europe website)

Gaetano Fetonti

Commissario
Lazio

Budo Praticati: Aikido

Aikido V Dan Aikikai

Andrea Pozzi

Commissario
Lombardia

Budo Praticati: Aikido

Aikido VI Dan Aikikai

Daniele Romanazzi

Commissario
Lazio

Budo Praticati: Aikido, SMR Jodo

Aikido VI Dan Aikikai
SMR Jodo Sho-mokuroku, III Dan

Segreteria Nazionale

segreteria.shumeikai@gmail.com

Riferimenti

Area Nord: Andrea Pozzi - smkmilano@gmail.com
Area Centro e Isole: Daniele Romanazzi - dojo.takehaya@gmail.com
Area Sud: Michele Nardò - micknardo71@gmail.com

it_IT
it_IT