Lorenzo Trainelli
Lorenzo Trainelli

Budo Praticati

Budo Praticati Budo Praticati Aikido - SMR Jodo - TSKSR - RSR Iaijutsu - MSR Iaido

Luogo

Luogo Luogo Lombardia, Cesano Maderno (MB)

Description

Aikido, VI Dan

SMR Jodo, Go-mokuroku, IJF-EJF Chuden

Tenshinsho-den Katori Shinto-Ryu, Mokuroku

RSR Iaijutsu IV Dan, Jun-shidoin

MSR Iaido, III Dan, FEI Kuden

CV (EJF website) - CV (Mutokukai Europe website)